Слово Пастыря 

Поздравление с Пасхой Христовой!

Пасха – это самый главный христианский праздник. Ему предшествуют великая неделя в которой воспоминаются страсти Христа, начиная с его торжественного въезда в Иерусалим до его страстей, смерти и положения тела во гроб. На третий день как свидетельствует Священное Писание, Иисус воскрес смертью смерть поправ. Пасха таким образом является торжеством жизни над смертью, любящего Бога над завистью, предательством, не решительностью, жестокостью, т.е. всем тем злом что мы можем открыть порой и в нашем сердце, что вылилось на Иисуса в конце его земного пути.

Таким образом Пасха – это великий праздник нашего спасения. Надежда на прощение милосердного Бога всех наших грехов, и дар силы на исправление всей нашей жизни. Величайшее обещание Бога жизни вечной, для тех, кто последует путём спасения, указанным Христом Своим ученикам, собранным им силой Своего Слова в Свою Церковь, искупленную Силой Своей крови, и освященную Силой Святого Духа,

Атырауская апостольская администратура поздравляет всех христиан со Светлым праздником Пасхи Господней и желает, чтобы воскресший Христос преобразил наши сердца по подобию Его прославленного силой спасительных Страстей любящего сердца.

Благодарим всех, кто материально и духовно поддерживает нас и заверяем о молитве и жертвах за благополучие и мир.

Христос Воскрес!

Пасха – христиандардың ең басты мейрамы. Оның алдында Ұлы Апта болып өтеді, осы кезде Мәсіхтің Иерусалимге салтанатты кіруінен бастап Оның азап шеккен,қайтыс болған және көмілген кездеріне дейінгі соңғы күндерін еске алады. Киелі Жазбалар куәландырғандай, Иса Мәсіх үшінші күні өлімді өліммен жеңіп қайта тірілді. Пасха дегеніміз өлімді жеңу, күншілдік, опасыздық, батылсыздық, мейрімсіздікті және де жүрегімізде болатын барлық жаманшылықты жеңу. Осылайша, Пасха – құтқарылуымыздың ұлы мейрамы. Ол – біздің күнәларымыздың кешірілуіне үмітіміз және өмірімізді дұрыстауға күш беретін сыйы. Құдайдың берген ұлағатты уәдесі – Оны құтқару жолында еретін адамдар үшін мәңгі өмір. Иса Мәсіх осы жолды көрсетіп алып, Өз Киелі Қаны мен Рухы төгілген Шіркеуге шақырды.

Атырау Апостолдық Администратурасы барлық христиандарды Пасха жарық мейрамымен құттықтайды және Сіздердің жүректеріңіз тірілген Мәсіхтің жүрегіне сияқты жаңартсын деп тілейді. Материалдық және рухани жағынан жарылқап жүрген адамдарға алғыс айтамыз да амандық және бейбітшілік үшін өз дұғаларымызды да садақаларымызды жасауына сендіреміз.

Иса Мәсіх қайта тірілді!

Easter is the most important Christian feast. It is preceded by Holy Week in which the passions of the Christ are remembered, beginning with His triumphal entry into Jerusalem up to the passions, death and burial of the body in the tomb. On the third day, as the Holy Scripture testifies, Christ was risen from the dead, having trampled down death by death. Easter is thus the triumph of life over death, Loving God over envy, betrayal, hesitation, cruelty – that is, all the evil that we sometimes can reveal in our hearts, evil, which poured out on Jesus at the end of His earthly life.

Easter is a great festival of our salvation. Hope for the forgiveness of all our sins by Merciful God, and the gift of power to correct our whole life. The greatest promise of the God is the eternal life for those who follow the path of salvation, indicated by Christ to His disciples, gathered by the power of His Word in His Church that was redeemed by the power of His blood and sanctified by the Power of the Holy Spirit.

The Apostolic Administration of Atyrau greets all Christians with the feast of the Easter. May Resurrected Christ change our hearts in the likeness of His loving heart glorified by power of the saving passions.

We thank all those who materially and spiritually support us and assure of our prayers and offerings for welfare and peace.

Christ is Risen!

О. Дариуш Бурас

Атырау Апостол Әкiмшiлiгiнің Әкімшісі

Related posts

Leave a Comment